AlapszabályFÖLDEÁKI HORGÁSZEGYESÜLET


ALAPSZABÁLYA
I. FEJEZET


AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

1. §

(1)   Az egyesület neve: Földeáki Horgászegyesület

(2)   Az egyesület székhelye: Földeák, Szent László tér 15-16

(3)   Az egyesület vízterülete: Földeáki horgásztó, melyen a halgazdálkodási jogot az egyesület mint tulajdonos gyakorolja.

(4)   Az egyesület jogi személy.

(5)   Az egyesület tagja a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének.

(6)   Az egyesület pártoktól független civil szervezetként működik, politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól támogatást nem kap, és nem fogadhat el, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állíthat, és nem támogathat. 

(7)   Az egyesület pecsétje: 35mm átmérőjű kör, köralakban Földeáki Horgászegyesület 1997 felirat, középen harcsa sziluett.


AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA

2. §

(1)      A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászati lehetőség biztosítása.

(2)      A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére nevelése.

(3)      A horgászat, a horgászsport népszerűsítése a fiatalok körében.


3. §

 (1) Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében:

a)      Biztosítja a horgászok számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ellátja a tagokat a horgászathoz szükséges okmányokkal.

b)      Anyagi lehetőségeihez mérten rendszeresen haltelepítést végez vízterületén.


c)      Biztosítja a halállomány védelmét, őrzését, anyagi lehetőségeinek megfelelően gondoskodik a saját kezelésében lévő vízterület vízminőségének és a természeti környezet védelméről, továbbá biztosítja a horgászatra vonatkozó jogszabályok, az országos és helyi horgászrend betartását.

d)      Lehetőséget biztosít a horgászat iránt érdeklődők számára a horgászattal összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére, oktatást, vizsgáztatást végez. Szükség esetén tagjai részére továbbképzést tart az új jogszabályi előírásokból. 

e)      Halfogó versenyeket, előadásokat rendez szükség szerint.


II. FEJEZET


AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI

4. §

(1)   Az egyesületnek felnőtt és ifjúsági tagjai lehetnek.

(2)   Felnőtt tag lehet az a nagykorú személy, aki nem áll horgászattal összefüggésben elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárás, illetve marasztaló ítélet, vagy határozat, továbbá horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(3)   Ifjúsági tag lehet az a 12. életévét betöltött és horgászvizsgával rendelkező, de a 18. életévét be nem töltött személy, aki megfelel a (2) bekezdésben írtaknak és rendelkezik szülői hozzájáruló nyilatkozattal.

(4)   Az egyesületi felnőtt- és ifjúsági tagsági viszony a tagsági karton tag által történő aláírásával, illetve az elnök ugyancsak a kartonon tett elfogadó nyilatkozatával keletkezik. Elutasítás esetén a jogorvoslat tárgyában a vezetőség dönt.

(5) Az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek, amely a szövetségi tagdíjból és az egyesületi tagdíjból áll. A szövetségi tagdíj mértékét a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége, míg az egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat az egyesület pénztárába kell befizetni, a tárgyév folyamán.

(6) A tagsági viszony megszűnik:

a./ a tag halálával,

b./ kilépéssel,

c./ kizárással,

d./ felmondással az egyesület részéről,

e./ az egyesület megszűnésével.

(7) A tag a kilépést írásbeli vagy szóbeli nyilatkozattal teheti meg, a tag bármikor kiléphet az egyesületből, tagsági viszonya a kérelemnek a vezetőséghez történő beérkezése napján szűnik meg. Az adott évre befizetett tagdíját nem kérheti vissza, de a be nem fizetett tagdíjat az adott évre nem kell megfizetnie. 

(8) Kizárás csak a közgyűlés által meghozott fegyelmi határozattal szabható ki.  A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás lefolytatását rendelheti el.  
    Az ügy kivizsgálásával és javaslat tétellel a közgyűlés a fegyelmi bizottságot bízza meg, a kizárással kapcsolatos döntést a közgyűlés hozza meg.

A taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait, amelyekre a tag jogosult írásban vagy szóban észrevételt tenni, védekezését előterjeszteni a döntéshozó szerv előtt is. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással ellátni, majd az átvételt igazoló módon kézbesíteni kell a tagnak.
Kizárás esetén a tagsági viszony az erről szóló közgyűlési határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg, bíróság előtti megtámadás esetén pedig a bíróság határozatának jogerőre emelkedése napján.

(9) Azt a tagot, aki nem jelentette be kilépési szándékát és a tárgyévi tagdíjat a tárgyév végéig nem fizeti meg, írásban fel kell szólítani – a felmondásra való figyelmeztetéssel – a tárgyévi tagdíj 30 napon belül történő megfizetésére. Ugyanebben a levélben arra is figyelmeztetni kell a tagot, hogy ha ennek ellenére sem fizeti meg a tárgyévi tagdíjat, a vezetőség tagsági jogviszonyát megszünteti a tárgyév december hó 31. napjával. A felmondásról a tagot – az átvételt igazoló módon – értesíteni kell.
.

5. §

(1)   A tagok jogai:

a./ Állami horgászjegyet igényelni, ennek birtokában területi engedélyt váltani és horgászni az azon megjelölt vízterületen.
  A Földeáki horgásztóra területi engedélyt csak az válthat, aki a váltás időpontjában az adott évre az egyesületi tagdíjat már befizette.

b./ A MOHOSZ, a megyei szövetség és az egyesület által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni a feltételek betartása mellett.

c./ A szövetség és az egyesület rendezvényein részt venni.

d./ Közgyűlésen való részvétel joga, tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog.

e./ A szükséges feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

f./ Az egyesület irataiba betekinthet.

g./ Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.


(2)   A tagok kötelezettségei:

a./ A horgászatra vonatkozó jogszabályok, országos és helyi horgászrendek betartása és betartatása.

b./ Az alapszabály, valamint az egyesület szervei határozatainak betartása és betartatása.

c./  Az egyesület vagyonának, a víz- és a halállomány, továbbá a természeti környezet védelme.

d./ A közgyűlés által meghatározott tagdíj és egyéb díjak megfizetése.  

e./ Az egyesület eredményes működésének előmozdításában, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny közreműködés.III. FEJEZET


AZ EGYESÜLET SZERVEI

6. §


(1)   A közgyűlés

(2)   A vezetőség

(3)   A felügyelő bizottság

(4)   A fegyelmi bizottság

(5)   A jelölő bizottság

(6)   Horgászvizsga bizottság

(7)   Eseti bizottságok

(8)   A (2) – (7) bekezdésekben felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú, egyesületi tag választható.A KÖZGYŰLÉS

7. §

(1)   Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s az egyesületi élet minden kérdésében dönthet.

(2)    A Közgyűlést a vezetőség hívja össze a napirendek meghatározásával, a levezetés a 13.§ 8 bekezdés alapján történik. Helye az egyesület székhelye.

(3)   A Közgyűléseken hozott határozatokat az egyesület a székhelyén lévő hirdetőtáblán, valamint az egyesület honlapján hozza nyilvánosságra.

(4)   A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

a./ Az egyesület alapszabályának, fegyelmi szabályzatának és horgászrendjének elfogadása és módosítása.

b./ Az egyesület tisztségviselőinek, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá a megyei küldöttközgyűlésbe a küldöttek megválasztása nyílt szavazással.

c./ A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

d./ Az egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának és vagyonmérlegének megállapítása.

e./ Az éves tagdíj, területi engedélyek ára és egyéb fizetési kötelezettségek mértékének megállapítása.

f./ A testületek, a tisztségviselők választásának előkészítésére 3 tagú, elnökből és két tagból álló jelölőbizottság választása a tisztújító közgyűlést megelőző évi közgyűlésen 5 évre, mely bizottság egyben szavazatszámláló bizottságként is működik a közgyűléseken.
    
g./ Döntés az egyesület megszűnéséről,  vagy más egyesülettel való egyesüléséről.

h./ Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát.

i./ Másodfokon dönt a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.

j./ Dönt a tag kizárásáról.

k./ Elismerések, kitüntetések, címek alapítása és adományozása.


8. §

(1)   A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, míg 5 évente tisztújító közgyűlést kell tartani. A tisztújító közgyűlés 2012.04.24-én volt, a megválasztottak mandátuma öt évre szól.

(2)   Össze kell hívni akkor is, ha azt:
                                                                                           
a./ a bíróság elrendeli,

b./ a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,

c./ a felügyelő bizottság kezdeményezi,

d./ a vezetőség szükségesnek tartja.A VEZETŐSÉG

9.§

(1)   Az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Két közgyűlés között irányítja az egyesület munkáját.

(2)   A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.


(3)   A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4)   Nem lehet vezető tisztségviselő, aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.


(5)   Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettől eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6)   Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartanig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(7)   A vezetőség 5 főből áll, tagjai:

a./ az elnök,

b./ a titkár,

c./ további 3 tag.

A vezetőség tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. A vezetőség tagjainak feladatkörét a vezetőség határozza meg.

(8)   A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:

a./ A közgyűlés összehívása, a tárgysorozat előkészítése.

b./ Az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása.

c./ Gazdálkodás a költségvetés keretében, a költségvetés rovatai közötti átcsoportosítási jog gyakorlása.

d./ Eseti bizottságok létrehozása, feladataik meghatározása, beszámoltatásuk.

e./ A közgyűlési határozatok végrehajtása.

f./ Döntés társadalmi aktívák és tisztségviselők jutalmazásáról.

g./ Versenyek, egyéb rendezvények tartása, lebonyolítása.

h./ A halállomány védelmében, halgazdálkodási vagy egyéb okból részleges vagy teljes halfogási tilalmat rendelhet el, illetve a horgászat lehetőségét ideiglenesen a horgászrendben írt időpontokon túl is megengedheti.

i./ Másodfokon dönt a tagfelvétel kérdésében.

j./ Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.

k./ Munkájáról évente beszámol a közgyűlésnek.

l./ Első fokon dönt a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. Másodfokon dönt a tisztséget nem viselő tagok fegyelmi ügyeiben .

m./ Dönt a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetéséről.

(9)   A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tart.

Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt

a./ a vezetőség tagjainak legalább egyharmada, az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri,

b./ az egyesület elnöke szükségesnek tartja,

c./ a felügyelő bizottság kezdeményezi,

d./ a bíróság elrendeli.

A vezetőség ülésére a felügyelő és a fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.


A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

10. §

(1)       A felügyelő bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A bizottság elnökből és 2 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

(2)       A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

(3)       A felügyelő bizottság ellenőrzi:

a./ az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését,

b./ a testületi szervek határozatainak végrehajtását,

c./ a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását,

d./ az éves költségvetési beszámolót, mérleget és a vagyonmérleget.

(4)       A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól.

(5)       Hiányosságok észlelése esetén felhívja az egyesület elnökének figyelmét annak kijavítására, súlyosabb esetben vagy eredménytelen felhívás esetén a vezetőség, illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezheti.


A FEGYELMI BIZOTTSÁG

11. §

(1)   A fegyelmi bizottság elnökből és 2 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

(2)   A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és megállapításairól.

(3)   A bizottság feladata – az egyesület közgyűlésének vagy elnökének döntését követően – a kizárási eljárás során az ügyek kivizsgálása és javaslattétel a közgyűlésnek, a többi fegyelmi ügyben a fegyelmi eljárások lefolytatása és a fegyelmi határozatok meghozatala, a fegyelmi szabályzat előírásai szerint.

(4)   A fegyelmi bizottság határozata ellen az egyesület vezetőségéhez 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni.

(5)   A fegyelmi bizottság eljárása során a  2005.02.22. napján elfogadott fegyelmi szabályzatot alkalmazza. 


JELÖLŐ BIZOTTSÁG

11/A. §


(1)   A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít a hatáskörébe tartozó tisztségviselőkre és a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjaira, továbbá a megyei küldöttközgyűlés küldötteire.  

(2)   A tisztújító közgyűlésen a jelölő bizottság elnöke vagy a bizottság döntése alapján valamelyik tagja ismerteti a jelöltek névsorát és levezeti a választást.

(3)   A bizottság egyben szavazatszámláló bizottságként is működik a közgyűléseken


HORGÁSZVIZSGA BIZOTTSÁG

11/B. §


(1)    A horgászvizsga bizottság 3 tagból áll.
(2)    A bizottság tagjai társadalmi halőri vizsgával rendelkeznek.
ESETI BIZOTTSÁGOK

12.§

(1)   A vezetőség konkrét célra, feladat elvégzésére eseti bizottságot hozhat létre.

(2)   A bizottság elnökét és tagjait a vezetőség választja meg, meghatározza feladataikat és a feladat elvégzésének, a beszámolásnak a határidejét.


IV. FEJEZET


A TESTÜLETI SZERVEK MŰKÖDÉSE

13. §

(1)    Az egyesület közgyűlés által választott szerveinek – vezetőség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság, jelölőbizottság és a megyei küldöttgyűlésbe választott küldöttek – megbízatása 5 évi időtartamra szól.

(2)    A testületi szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata van.

(3)    A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlésen a tagok több mint fele nem jelenik meg (határozatképtelen), a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, egy későbbi időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés – az eredeti napirendi pontokkal – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az eredeti közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés időpontját és a megismételt közgyűlés határozatképességére vonatkozó előírást is közölni kell.
A megismételt közgyűlésen a határozathozatalhoz – ha a tagok több mint fele ekkor sem jelenik meg – a megjelent tagok kétharmadának igenlő szavazata kell.

(4)    A testületi szervek határozataikat nyílt szavazással hozzák meg, ideértve a tisztségviselők, a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai, valamint a jelölőbizottság és az eseti bizottságok, továbbá a megyei küldöttközgyűlésbe a küldöttek megválasztását is.

(5)    A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója,

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(6)    A testületi szervek döntéséhez általában egyszerű szótöbbség kell. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani és újabb szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni. 

(7) A közgyűlésen a határozat hozatalhoz:

a) A közgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az alapszabály elfogadásához és módosításához.

b) A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség az egyesület megszűnésének, szétválásának elhatározásához, valamint az egyesület céljainak módosításához.

c) A jelenlevő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozatára van szükség a tisztségviselők, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő bizottság tagjainak és a megyei küldöttközgyűlésbe delegált küldöttek megválasztásához és felmentéséhez, továbbá a 13. § (3) bek. utolsó mondatában foglalt esetben.

(8) A közgyűlést és a vezetőségi ülést az egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a titkár. A közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztott más személy is levezetheti a közgyűlést az elnök és a titkár akadályoztatása esetén.

(9) A közgyűlési meghívót a helyi sajtó útján, az egyesület irodájában kifüggesztett plakátokon és a tagoknak küldött meghívóval kell közölni a tagokkal, feltüntetve a napirendi pontokat, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontját és annak a határozatképességére vonatkozó előírást.
A közgyűlésre meg kell hívni a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségét is, valamint azon szervek vezetőit, akikkel együttműködési megállapodása van az egyesületnek, és akiket a vezetőség szükségesnek tart.

(10) A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.
A közgyűlési jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.
A vezetőségi ülés jegyzőkönyvét a titkár készíti el és írja alá.

(11) A vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi, a jelölőbizottság vezetői és tagjai, nem lehetnek egymás hozzátartozói.
V. FEJEZET


AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

14. §

(1)   Az egyesület tisztségviselői:

a./ az egyesület elnöke,

b./ az egyesület titkára,

c./a felügyelő bizottság elnöke,

d./a fegyelmi bizottság elnöke


(2)   Tisztségviselővé csak nagykorú, büntetlen előéletű egyesületi tag választható.

(3)   A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
A tisztségviselőt tisztségéből az őt megválasztó testület visszahívja, ha munkáját nem megfelelően végzi.

(4)   Az egyesület tisztségviselőinek, továbbá a vezetőségi tagok, a felügyelő és a fegyelmi bizottsági tagok, a jelölőbizottság elnöke és tagjai, valamint a megyei küldöttgyűlés küldöttei megbízatása 5 évi időtartamra szól.

(5)   A tisztségviselő mandátuma megszűnik:

a./ a mandátum lejártával,

b./ halállal,

c./ lemondással,

d./ visszahívással,

e./ egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével,

f./ az egyesület megszűnésével.

(6)   A tisztségviselőket, a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjait, a jelölő bizottság elnökét és tagjait, továbbá a megyei küldötteket a jelölőbizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, kétharmados többséggel.
A közgyűlés bármely tagja is jogosult jelöltet állítani, indokolt javaslat alapján. Ez esetben a jelöltséghez a jelölés elfogadása és a közgyűlés jelenlevő tagjai egyharmadának támogatása kell.
Szavazáskor először a jelölőbizottság jelöltjére kell szavazni, majd annak eredménytelensége esetén közgyűlésen jelöltté nyilvánított személyre.

(7)   Megismételt szavazás esetén az első szavazáson legtöbb szavazatot elért két jelölt közül az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott.
   

AZ ELNÖK

15. §

(1)   Az egyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök. Képviseleti joga általános és önálló.

(2)   Gyakorolja az alapszabály alapján reáruházott jogköröket, így különösen:

a./ Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért.

b./ Összehívja a vezetőségi ülést, s azt, valamint a közgyűlést levezeti.

c./ Ellenőrzi a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását.

d./ Összehangolja és irányítja a vezetőség munkáját.

e./ Utalványozási jogkört gyakorol.

f./ Dönt a felnőtt és ifjúsági tagok felvételéről.

g./ Dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről, vagy fegyelmi eljárás mellőzésével figyelmeztetést, illetve írásbeli megrovást alkalmaz.

h./ Elkészíti és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti a zárszámadást és a költségvetést, illetve a vezetőség beszámolóját.  


A  TITKÁR

16. §

(1)   Az egyesület törvényes képviselője a titkár. Képviseleti joga általános és önálló.

(2)    A testületi határozatok végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről gondoskodik.

(3)   Utalványozási jogkört gyakorol.

(4)   A vezetőségi ülések jegyzőkönyvét elkészíti és aláírja.

(5)   Gondoskodik a vezetőség jogszabályszerű és az alapszabálynak megfelelő működéséről.

(6)   Ügyviteli szempontból irányítja és segíti az egyesület ügyviteli alkalmazottját.

(7)   Az elnök akadályoztatása esetén levezeti a vezetőségi ülést és a közgyűlést.


VI. FEJEZET


AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

17. §

(1)    Az egyesület vagyona tagdíjakból, a saját vízre váltott területi engedélyek árából, az egyéb befizetésekből, támogatásokból, illetve ingó és ingatlan vagyonból áll.
Az egyesület vagyonához tartozik a Földeáki horgásztó halgazdálkodási joga is.

(2)    Az egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

(3)    Az egyesület megszűnése esetén meglevő vagyona csak horgász célokra fordítható.

(4)    Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az egyesület elnöke, vagy az egyesület titkára önállóan és teljes körűen jogosult. 

VII. FEJEZET


AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

18. §

Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.
A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.


VIII. FEJEZET

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

19. §

(1)    Az Egyesület megszűnik Közgyűlés általi megszüntetéssel, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, szétválással, vagy ha az arra jogosult szerv megszünteti. 
(2)    Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

(3)    A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

(4)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja, el vagy azt nem szerezheti meg.


(5)   A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra

(6)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.


(7)  Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

  IX. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

(1)   Ezt az alapszabályt a Földeáki Horgászegyesület 2016.02.25. napján tartott közgyűlése elfogadta.

(2)   Ez az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1997.03.04. napján elfogadott és azóta többször módosított alapszabály.


Kelt: Földeák, 2016.02.25 napján                                                                                 
                                                                                               Megyesi Ferenc                                    
                                                                                                     elnök                                                                            
Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.Kelt: Földeák, 2016.02.25. napján                                                                                 


                                                                                               Megyesi Ferenc                                   
                                                                                                     elnök